COSINE

COSINE: A Web Server for Clonal and Subclonal Structure Inferencing and Evolution in Cancer Genomics,clab-cosine.net, http://www.clab-cosine.net/ or http://bio.rj.run:48996/cun-web/ . Here are manuscript of COSINE:

Xiguo Yuan, Yuan Zhao, Yang Guo, Linmei Ge, Wei Liu, Shiyu Wen, Qi Li, Zhangbo Wan, Peina Zheng, Tao Guo, Zhida Li, Martin Peifer, Yupeng CunCOSINE: A Web Server for Clonal and Subclonal Structure Inference and Evolution in Cancer Genomics, 2021, preprint at arXiv.

COSINE contain these methods:

COSINE usage guidline: https://cunlab.org/2021/07/22/cosineusage0-1/

Python codes used in the support_manuscript(1).pdf